Strefa klienta

Przygotowanie prac

Akceptowane formaty:

 • TIFF (kompresja LZW),
 • JPG,
 • EPS,
 • PDF,
 • CDR (czcionki zamienione na krzywe)

 

Przestrzeń kolorystyczna:

 • Wszystkie prace kolorowe powinny być zapisane w przestrzeni CMYK.
 • Kolor czarny powinien mieć wartości składowe: C50 M50 Y50 K100.
 • Prace czarno-białe zapisane w przestrzeni GRAYSCALE.

 

Przesyłanie plików i składanie zamówień:

 • Plik graficzny umieszczamy na serwerze XL Media w folderze odpowiadającym nazwie firmy zamawiającej (dane serwera udostępniamy jedynie pocztą email).
 • W nazwie pliku przesyłanego na serwer prosimy o umieszczenie następujących informacji: rodzaj materiału, wymiar, sposób wykończenia, ilość sztuk ( np. baner powlekany, 3x5m,oczkowane,2szt.tif)

 

Prosimy również o potwierdzenie zgłoszenia zamówienia na adres: zamowienia@xlmedia.pl do treści maila należy wkleić nazwy plików wysłanych na serwer.

Zasady współpracy

Niniejsze warunki określają zasady współpracy pomiędzy XL Media (Zleceniobiorca), a kontrahentami, z którymi nie zostały zawarte odrębne pisemne umowy będą ustalenia.

 

 1. Zamówienia przyjmujemy tylko w formie pisemnej na adres zamówienia@xlmedia.pl
 2. Wszelkie ustalenia poczynione z działem sprzedaży bądź innymi pracownikami XL Media nie są pojmowane jako zamówienie bądź zlecenie oraz nie stanowią podstaw do roszczeń. Każdorazowo wymagają pisemnej formy oraz pisemnego potwierdzenia przez pracownika XL Media.
 3. Zamówienie rozumiane jest jako obowiązujące tylko i wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu jego wpłynięcia przez XL Media. Zostaje przyjęte do realizacji wyłącznie po otrzymaniu przez XL Media wszelkich informacji, danych oraz odpowiednio przygotowanych plików. (zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej).
 4. XL Media nie ponosi winy ani odpowiedzialności za opóźnienia produkcyjne wynikające ze zmian jakich dokonuje klient po przyjęciu zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dokonywane telefonicznie, muszą zostać zgłoszone do Zleceniobiorcy również w formie pisemnej.
 5. Materiały oraz płyty CD, dostarczone przez zleceniodawcę pozostają własnością zleceniobiorcy. Mogą zostać zwrócone wyłącznie w przypadku pisemnej prośby zleceniodawcy złożonej przy zamówieniu – w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia. Po upływie w/w okresu Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za przekazane materiały.
 6. Przekazane przez kontrahentów pliki nie są objęte archiwizacją w XL Media.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość przygotowanych plików oraz błędy literowe bądź kolorystyczne w nich zawarte. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie. W przypadku konieczności wykonania wydruków próbnych ich koszt zostanie doliczony do wartości faktury.
 8. Niedostarczenie wzorca kolorystycznego do zlecenia, skutkuje drukiem z przygotowanego pliku. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie wydrukowanego koloru.
 9. W przypadku druku na powierzonym przez kontrahenta materiale, XL Media nie ponosi odpowiedzialności za efekt końcowy, uszkodzenia, zabrudzenia itp., które zostaną ujawnione podczas druku. W sytuacji takiej druk może zostać wstrzymany a zleceniodawca poinformowany, iż nie jest możliwa produkcja wg wcześniej ustalonych zasad.
 10. Wydrukowane prace są standardowo składane w kostkę lub zwijane w rulon, co uzależnione jest od medium na jakim zostały wydrukowane oraz od ich gabarytów. Jeśli zleceniodawca preferuje inny sposób, konieczne jest dostarczenie szczegółowych wytycznych co składania gotowych prac.
 11. Zleceniodawca może zlecić Zleceniobiorcy transport oraz ubezpieczenie przesyłki na czas transportu. XL Media podejmie się w/w czynności tylko w przypadku jasnego, pisemnego zlecenia Zleceniodawcy.
 12. Przechowywanie będą późniejsza wysyłka prac na wyraźne polecenie lub z winy Zleceniodawcy odbywa się na jego koszt i ryzyko.
 13. Zleceniodawca przejmuje na siebie ryzyko związane z zaginięciem towaru będą jego uszkodzeniem podczas transportu z chwilą przekazania go wskazanemu spedytorowi lub przewoźnikowi.
 14. Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, które nastąpiły z winy przewoźnika.
 15. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo ustalany z pracownikiem XL Media.
 16. Termin realizacji jest liczony od dnia wpłynięcia zamówienia wraz ze wszystkimi potrzebnymi do jego wykonania materiałami, informacjami itp., które zostały zatwierdzone przez pracownika XL Media.
 17. Termin oraz sposób odbioru podany jest w nadesłanym zamówieniu. Przedłuża się on w przypadku zmiany zakresu zlecenia bądź przez niedopatrzenia oraz zmiany leżące po stronie Zleceniodawcy.
 18. Zleceniobiorca nie ponowi winy za wydłużenia terminu odbioru bądź wysyłki spowodowane siłami wyższymi niezależnymi od Zleceniobiorcy. Jest on jednak zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wystąpieniu niezależnych od niego przyczyn. W powyższych sytuacjach Zleceniodawcy przysługuje prawo do otrzymania wyjaśnień ze strony XL Media oraz do ustalenia nowego terminu realizacji. W przypadku nie otrzymania stosowanych wyjaśnień Zleceniodawca może wycofać zamówienie, co nie skutkuje prawem do roszczeń za powstałe szkody.
 19. Zleceniobiorca może nie przyjąć zamówienia do realizacji w przypadku zaległości w płatnościach leżących po stronie Zleceniodawcy, lub przerwać jego realizacją z powodu nie uiszczenia przez Zleceniodawcę wcześniej określonej zaliczki.
 20. Ceny są cenami netto i nie obejmują kosztów transportu, dodatkowego zabezpieczenia oraz niestandardowego pakowania.
 21. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć Zleceniodawcę odsetkami za przeterminowane płatności.